Saudi Paper 8.30 -9.88%
Al Sorayai 9.10 -7.99%
Sharqiya Dev 31.17 -5.92%
Zain KSA 10.18 -5.48%
Mesc 6.50 -4.83%
Go 9.38 -3.20%
Al Asmak 26.14 -3.19%