DFMGI 4,356.61 0.00 0.00%
TASI 12,555.20 1,740.31 16.09%
BKP 8,155.70 0.00 0.00%
BHBX 2,009.03 -0.00 0.00%
GNRI 10,474.91 0.00 0.00%
ADI 8,379.48 -15.35 -0.18%
MSX30 4,619.58 -0.00 0.00%
More