DFMGI 3,334.95 -4.94 -0.15%
TASI 10,353.25 -91.02 -0.87%
BKP 8,269.29 -9.18 -0.11%
BHBX 1,856.94 -0.81 -0.04%
GNRI 11,536.29 -81.02 -0.70%
ADI 8,379.48 -15.35 -0.18%
MSX30 4,658.29 -5.18 -0.11%
More