DFMGI 3,072.91 0.00 0.00%
TASI 10,882.79 0.00 0.00%
BKP 7,532.61 0.00 0.00%
BHBX 1,761.61 0.49 0.03%
GNRI 11,603.03 -0.00 0.00%
ADI 8,546.52 0.00 0.00%
MSX30 3,994.98 0.00 0.00%
More