DFMGI 4,103.93 12.95 0.32%
TASI 11,792.41 977.52 9.04%
BKP 7,751.86 0.00 0.00%
BHBX 1,991.75 0.00 0.00%
GNRI 10,177.27 0.00 0.00%
ADI 8,379.48 -15.35 -0.18%
MSX30 4,700.24 -0.00 0.00%
More