DFMGI 2,761.42 2.60 0.09%
TASI 10,916.67 18.80 0.17%
BKP 7,104.29 10.14 0.14%
BHBX 1,594.39 -2.16 -0.14%
GNRI 10,668.40 -10.85 -0.10%
ADI 7,170.96 1.93 0.03%
MSX30 4,016.58 10.67 0.27%
More