SMASCO 10.60 397,928,676
MIAHONA 40.10 377,747,693
ATHEEB TELECOM 99.20 343,457,194
SNB 37.50 308,506,102
SAUDI ARAMCO 28.00 256,413,151
ALRAJHI 84.40 170,490,165
AMIANTIT 29.50 149,750,668