Al Rajhi 72.00 402,097,437
SABIC 114.40 325,652,702
Alinma 26.25 230,806,110
STC 112.00 195,172,339
NCB 58.00 160,716,567
samba 34.55 92,756,169
RIBL 28.50 92,709,093