ALRAJHI 62.90 475,422,582
ALINMA 23.76 427,725,898
SAUDI ARAMCO 33.40 281,289,358
STC 84.10 170,586,331
SABIC 81.10 160,438,924
SHARQIYAH DEV 80.60 160,044,464
JABAL OMAR 27.90 118,585,581