ALRAJHI 57.10 207,106,033
DAR ALARKAN 7.12 165,371,477
ALHABIB 80.80 150,399,516
ALINMA 14.58 146,733,038
ZAIN KSA 11.76 123,483,636
ALHOKAIR 18.10 94,171,351
UACC 21.86 86,969,074