ALRAJHI 66.50 1,142,550,201
SABIC 102.40 1,047,955,715
NCB 51.00 537,453,307
STC 108.00 459,302,728
ALINMA 23.78 389,392,824
SAMBA 30.20 289,589,521
RIBL 26.80 250,862,528