SIECO 99.10 247,632,782
Alinma 22.24 210,922,099
SABIC 120.00 189,912,158
Al Rajhi 86.70 120,184,230
Amana Insurance 25.05 92,297,917
Jabal Omar 36.10 66,297,225
Etihad Etisalat 18.54 48,966,592